Träning
Barn, ungdom, vuxen
Seriespel
Ta dig uppåt i systemet
Turneringar
Delta i våra turneringar
Kontakta oss

Årsmöte

Inbjudan till årsmöte, 31 mars 17:00 i Sparbankshallen.

Motioner ska vara inskickade senast den 17 mars till info@bromollapadel.se

Alla som var medlemmar 2018-12-31 har rösträtt på mötet.

Dagordning

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
§ 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE
§ 4 VAL AV JUSTERINGSPERSON
§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§ 6 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
§ 7 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
§ 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK BERÄTTELSE
§ 9 REVISIONSBERÄTTELSE OCH FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNING
§ 10 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE
§ 11 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS FÖRSLAG
§ 12 VAL AV ORDFÖRANDE
§ 13 VAL AV KASSÖR
§ 14 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER
§ 15 VAL AV SUPPLEANTER
§ 16 VAL AV REVISOR
§ 17 VAL AV VALBEREDNING
§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE

Anmäl ditt deltagande på årsmötet till info@bromollapadel.se senast den 28 mars.

INSTAGRAM